MR

                                                                                      Lees de site in een andere taal taal via Google Translate.

 

MR Taaalschool Utrecht stelt zich voor

De medezeggenschapsraad van de taalschool bestaat uit meester Wim, juf Yvonne en juf Lucca. Wij geven de directie van de school advies bij o.a. nieuwe juffen en meesters. Ook praten wij over de organisatie van de school. Wij kunnen hier ouders bij gebruiken. Wilt u meedenken en praten? Ongeveer 10 keer per jaar praten wij over de organisatie van de taalschool. Ook als u niet elke keer kan, kunt u zich opgeven om af en toe mee te denken.

Ons e-mail adres is MR@taalschoolutrecht.nl

     

MR 800

 

 

                                           

Waarom heeft een basisschool een MR?

De Wet op de medezeggenschapsraad (WMS) verplicht elke school om een MR te hebben. Deze wet uit 2006 beschrijft de rechten en plichten van een MR.

Waaruit bestaat de MR

Deze MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen hebben evenveel leden in de MR. Zitting in de MR vindt plaats voor 3 jaar. Na 3 jaar kan een lid herkozen worden of kan een nieuw lid zijn / haar plaats innemen. De directeur van de school, het bevoegd gezag, maakt geen deel uit van de MR. Omdat de leerlingen op de Taalschool korter dan drie jaar op de school zitten, zijn ouders van de taalschool voor een kortere periode lid van de MR.

Rechten en plichten van een MR

De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen. Zij kunnen voorstellen doen aan het bevoegd gezag. Op een aantal punten heeft de MR instemmingsbevoegdheid. Ten minste 2/3 van de MR of de geleding die instemmingsbevoegdheid heeft dient akkoord te zijn met het punt voordat het kan worden uitgevoerd.

De MR heeft op een aantal punten instemmingsbevoegdheid. Te denken valt hierbij aan: wijzigen onderwijskundige doelstellingen van de school, wijziging schoolreglement en nog een aantal andere taken.

Daarnaast hebben zij adviesbevoegdheid. Daarbij hoort bijvoorbeeld wijziging of vaststelling van beleid tot het toelaten van leerlingen, het regelen van de vakantie, nieuwbouw en nog vele andere zaken.

De twee geledingen in de MR hebben ook hun eigen instemmingsbevoegdheden. De personeelsgeleding heeft bijvoorbeeld instemmingsbevoegdheid bij vaststellen of wijzigen van hun verlofregeling, maar ook verandering in taakverdeling.

De oudergeleding heeft instemmingsrecht bij de vaststelling van onderwijstijd, de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussen schoolse opvang en vaststelling van de schoolgids.

Rechten en plichten van bevoegd gezag ten aanzien van de MR

Het bevoegd gezag van de school dient jaarlijks een begroting te overleggen. Zij behoren aan de MR kennis te geven over klachten die zijn binnengekomen en de behandeling daarvan. Het bevoegd gezag geeft inzicht in de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaarden per groep van de in de school werkzame personen. Hij geeft ten minste inzage in de samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie binnen de school, het managementstatuut en de hoofdpunten van reeds vastgesteld beleid.

naar boven↑